Từ Điển
Web liên kết :

Tổng hợp code hay chèn vào web !!!


* Hiệu ứng lá vàng rơi :
1. Chèn đoạn code này vào phần bài viết (bật viết mã html) :

<link href="http://4pvn.com.vn/img/Type/293.css " rel="stylesheet">
<script src="http://4pvn.com.vn/img/Type/266.js"></script>
<script src="http://4pvn.com.vn/img/Type/295.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://4pvn.com.vn/img/Type/294.js" type="text/javascript"></script>

<script> jQuery(document).octoberLeaves() </script>

2. Thêm phần bật tắt code lá vàng thì thêm đoạn code này vào :
<p><a href="javascript:;" onclick="$(document).octoberLeaves('start')">Start</a></p>
<p><a href="javascript:;" onclick="$(document).octoberLeaves('stop')">Stop</a></p>
* Hiệu ứng tuyết rơi số 1 :
Chèn đoạn code này vào Phần body :
<script src="http://4pvn.com.vn/img/Type/297.js" type="text/javascript"></script>

* Code trang trí Noel

Chèn đoạn code này vào web :

<marquee style="position:fixed; top:0; right:0; z-index:9999; width:100%;"><img src="http://4pvn.com.vn/img/Type/308.gif" /></marquee>
<style type="text/css">
html{height:auto!important}</style>
<img src="http://4pvn.com.vn/img/Type/257.png" style="position:fixed;z-index:9999;top:0;left:0" /><img src="http://4pvn.com.vn/img/Type/258.png" style="position:fixed;z-index:9999;top:0;right:0" /> <script type="text/javascript" src="http://4pvn.com.vn/img/Type/265.js"></script>

 

* Code trang trí tết 2015
Chèn đoạn code này vào web :
<marquee behavior="alternate" scrollamount="1" style="position:fixed; top:0; right:0; z-index:9999; width:100%;"><img src="http://4pvn.com.vn/img/Type/322.png" /></marquee>
<style type="text/css">
html{height:auto!important}</style>
<img src="http://4pvn.com.vn/img/Type/318.png" style="position:fixed;z-index:9999;top:0;left:0" /><img src="http://4pvn.com.vn/img/Type/319.png" style="position:fixed;z-index:9999;top:0;right:0" /> <script type="text/javascript" src="http://4pvn.com.vn/img/Type/320.js"></script>

* Chèn thanh cuộn lên đầu trang

Chèn đoạn code sau vào web

<!-- thanh cuon--><style type="text/css">
#backscroll {
width:30px;
line-height:50px;
position:fixed;
right:0px;
top:200px;
}</style>
<script language='javascript'>
/* <![CDATA[ */ suspendcode="<div id='backscroll'><a onclick='javascript:amutop();return false;' href='#' title='TOP'><img border=0 src=\"http://ntwood.vn/img/Type/130.gif\" width=\"30\"></a><br><a onclick='javascript:history.back();return false;' href='#' title='BACK'><img border=0 src=\"http://ntwood.vn/img/Type/131.gif\" width=\"30\"></a><br><a onclick='javascript:sc();return false;' href='#' title='STOP'><img border=0 src=\"http://ntwood.vn/img/Type/132.gif\" width=\"30\"></a><br><a onclick='javascript:clearInterval(timer);initialize();return false;' href='#' title='DOWN'><img border=0 src=\"http://ntwood.vn/img/Type/133.gif\" width=\"30\"></a><br><a onclick='javascript:amubutton();return false;' href='#' title='BOTTOM'><img border=0 src=\"http://ntwood.vn/img/Type/134.gif\" width=\"30\"></a></div>"
document.write(suspendcode);var currentpos,timer;function initialize(){timer=setInterval("scrollwindow ()",30)}function sc(){clearInterval(timer)}function scrollwindow(){currentpos=document.documentElement.scrollTop||document.body.scrollTop;window.scrollTo(0,++currentpos)}function amutop(){window.scrollTo(0,0);clearInterval(timer)}function amubutton(){window.scrollTo(0,8E4);clearInterval(timer)};/* ]]> */
</script>

* Chèn từ điển vào web

Chèn đoạn code sau vào web

<!-- tu dien --><strong><span style="color:#ff0000;">Từ Điển </span></strong> <script type='text/javascript'>var tudien_d = '1,2,3,4,5,6,7,9,8';var tudien_fontsize = '20' ; var tudien_inputsize = '9' ; var tudien_bordercolor = 'b7d6e9'; </script><script type='text/javascript' src='http://1tudien.com/js/1tudien_widget.js'></script>

 

* Code tạo danh mục liên kết

Chèn đoạn code sau vào web

<div style="font-weight: bold; border: 2px solid rgb(48, 161, 219); padding: 5px; text-align: center; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 243, 128); color: rgb(255, 102, 102);">
<span style="color: rgb(255, 102, 102);">LINK WEB &amp; B&Agrave;I VIẾT</span></div>

<div>
<a href="http://4pvn.com.vn">Kinh Doanh Văn Phòng Phẩm</a></div>

<div>
<a href="http://ntwood.vn/">Mua bán sản xuất gỗ tẩm sấy, ván ghép, ván sàn gỗ cao su</a></div>

<div>
<a href="http://seo-wood.blogspot.com">Blog Seo-wood</a></div>
<div>
<a href="http://vanphongpham-365.blogspot.com">Blog Vanphongpham-365</a></div>
<div>
<a href="http://seovn-rss.blogspot.com">Seo-RSS</a></div>
<div>
<a href="http://4pvn.com.vn/Nhung-trang-web-ua-thich-Viet-Nam-126-12.html">Những trang web ưa th&iacute;ch</a></div>
<div>
<span style="color:#00ff00;"><strong><a href="http://sms.vn/SMSVIP/clip/"><span style="background-color:#00ff00;">Thế Giới Giải Tr&iacute; D&agrave;nh Cho Mobile </span></a></strong></span></div>
<strong><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size: 14px;"><a href="http://igame.bigwin.mobi/"><span style="background-color:#ff0000;">Game điện thoại </span></a></span></span></strong>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<select class="text_noresize" id="Select1" name="select" onchange="window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank');this.options[0].selected=true" style="width: 100%; "><option selected="selected">&hearts; Sức khỏe &amp; Y Khoa</option><option value="http://www.voh.com.vn/Sound/SoundCategory.aspx?cid=48">* Y Khoa Vui Vẻ</option></select> <select class="text_noresize" id="Select1" name="select" onchange="window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank');this.options[0].selected=true" style="width: 100%; "><option selected="selected">&hearts; Radio Tivi Online</option><option value="http://radiovietnam.vn/">* Việt Nam Radio 1</option><option value="http://4pvn.com.vn/Viet-Nam-Radio-189-12.html">* Việt Nam Radio 2</option><option value="http://tivihay.net/">* Tivi Online 1</option><option value="http://www.tivi24h.com">* Tivi Online 2</option></select> <select class="text_noresize" id="Select1" name="select" onchange="window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank');this.options[0].selected=true" style="width: 100%; "><option selected="selected">&hearts; Trang Web &amp; b&agrave;i Viết Ẩm Thực</option><option value="http://4pvn.com.vn/Web-Am-Thuc-365-128-12.html">* Web Ẩm thực 365</option><option value="http://4pvn.com.vn/Web-Am-Thuc-Viet-129-12.html">* Web Ẩm Thực Việt</option><option value="http://4pvn.com.vn/Web-Am-Thuc-Bon-Mua-130-12.html">* Web ẩm Thực Bốn M&ugrave;a</option><option value="http://4pvn.com.vn/Mon-Kim-chi-cai-thao-534-3.html">* M&oacute;n Kim Chi Cải Thảo</option><option value="http://4pvn.com.vn/Mon-Banh-Cay-533-3.html">* M&oacute;n B&aacute;nh Cay</option><option value="http://4pvn.com.vn/Mon-Ca-Ninja-Nuong-muoi-ot-531-3.html">* M&oacute;n C&aacute; Ninja Nướng Muối Ớt</option><option value="http://4pvn.com.vn/Mon-Xoi-Le-Le-530-3.html">* M&oacute;n X&ocirc;i le Le</option><option value="http://4pvn.com.vn/Mon-bo-nhung-giam-515-3.html">* M&oacute;n B&ograve; Nh&uacute;ng Giấm</option><option value="http://4pvn.com.vn/4-Mon-canh-cua-514-3.html">* 4 M&oacute;n Canh Cua</option><option value="http://4pvn.com.vn/Mon-canh-ga-chien-nuoc-mam-513-3.html">* M&oacute;n C&aacute;nh G&agrave; Chi&ecirc;n Nước Mắm</option><option value="http://4pvn.com.vn/Mon-sup-cua-512-3.html">* M&oacute;n S&uacute;p Cua</option><option value="http://4pvn.com.vn/Mon-ech-xao-lan-511-3.html">* M&oacute;n Ếch X&agrave;o Lăn</option><option value="http://4pvn.com.vn/Mon-canh-bun-510-3.html">* M&oacute;n Canh B&uacute;n</option><option value="http://4pvn.com.vn/Mon-bo-cuon-la-lot-ngon-cho-cuoi-tuan-509-3.html">* M&oacute;n B&ograve; Cuốn L&aacute; Lốt</option><option value="http://4pvn.com.vn/Mon-com-chien-ca-man-dac-san-mien-Nam-508-3.html">* M&oacute;n Cơm Chi&ecirc;n C&aacute; Mặn</option><option value="http://4pvn.com.vn/Mon-cha-nhai-507-3.html">* M&oacute;n Chả nh&aacute;i</option><option value="http://4pvn.com.vn/Mon-bun-rieu-cua-an-la-me-506-3.html">* M&oacute;n B&uacute;n Ri&ecirc;u Cua</option><option value="http://4pvn.com.vn/Mon-bun-bo-Hue-505-3.html">* M&oacute;n B&uacute;n B&ograve; Huế</option><option value="http://4pvn.com.vn/Gion-gion-3-mon-oc-thom-ngon-504-3.html">* Gi&ograve;n Gi&ograve;n 3 M&oacute;n Ốc Thơm Ngon</option><option value="http://4pvn.com.vn/Mon-oc-nuong-tieu-503-3.html">* M&oacute;n Ốc Nướng Ti&ecirc;u</option><option value="http://4pvn.com.vn/Mon-ca-sa-ba-nuong-giay-bac-thom-lung-502-3.html">* M&oacute;n C&aacute; Ba Sa Nướng Giấy Bạc</option><option value="http://4pvn.com.vn/Mon-ca-kim-nuong-giay-bac-thom-ngon-501-3.html">* M&oacute;n C&aacute; K&igrave;m Nướng Giấy Bạc</option><option value="http://4pvn.com.vn/6-mon-banh-nghe-ten-la-cuoi-500-3.html">* 6 M&oacute;n B&aacute;nh Nghe T&ecirc;n L&agrave; Cười</option><option value="http://4pvn.com.vn/13-bua-sang-thay-doi-moi-ngay-499-3.html">* 13 Bữa S&aacute;ng Thay Đổi Mỗi Ng&agrave;y</option><option value="http://4pvn.com.vn/Huong-dan-lam-mon-Pate-Gan-498-3.html">* Hướng Dẫn L&agrave;m M&oacute;n PaT&ecirc; Gan</option><option value="http://4pvn.com.vn/Huong-dan-lam-mon-gio-Lua-497-3.html">* Hướng Dẫn L&agrave;m M&oacute;n Gi&ograve; Lụa</option><option value="http://4pvn.com.vn/Huong-dan-lam-mon-gio-Thu-496-3.html">* Hướng Dẫn L&agrave;m M&oacute;n Gi&ograve; Thủ</option><option value="http://4pvn.com.vn/Cach-lam-cha-muc-ha-Long-ngon-chuan-dung-vi-495-3.html">* C&aacute;ch L&agrave;m Chả Mực Hạ Long Chuẩn Đ&uacute;ng Vị</option><option value="http://4pvn.com.vn/Thanh-nhiet-voi-che-nha-dam-dau-xanh-494-3.html">* Thanh Nhiệt Với Tr&agrave; Nha Đam Đậu Xanh</option><option value="http://4pvn.com.vn/Nha-dam-doc-khi-su-dung-khong-dung-cach-493-3.html">* Nha Đam Độc Khi Sử Dụng Kh&ocirc;ng Đ&uacute;ng C&aacute;ch</option><option value="http://4pvn.com.vn/Nhung-sai-lam-nguy-hiem-khi-an-trung-ga--492-3.html">* Những S&agrave;i Lầm Nguy Hiểm Khi Ăn Trứng g&agrave;</option><option value="http://4pvn.com.vn/Mon-Vit-Mac-Mat-491-3.html">* M&oacute;n Vịt M&aacute;c Mật</option></select> <select class="text_noresize" id="Select1" name="select" onchange="window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank');this.options[0].selected=true" style="width: 100%; "><option selected="selected">&hearts; Trang t&igrave;m kiếm</option><option value="http://4pvn.com.vn/Trang-tim-kiem-WOLFRAM-ALPHA-170-12.html">* Trang t&igrave;m kiếm Wolfram Alpha</option><option value="http://4pvn.com.vn/Trang-tim-kiem-Duck-Duck-Go-171-12.html">* Trang t&igrave;m kiếm Duck Duck Go</option><option value="http://4pvn.com.vn/Trang-tim-kiem-Twurdy-172-12.html">* Trang t&igrave;m kiếm Twurdy</option><option value="http://4pvn.com.vn/Trang-tim-kiem-ask-173-12.html">* Trang t&igrave;m kiếm Ask</option><option value="http://4pvn.com.vn/Trang-tim-kiem-AOL-174-12.html">* Trang t&igrave;m kiếm AOL</option></select> <select class="text_noresize" id="Select1" name="select" onchange="window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank');this.options[0].selected=true" style="width: 100%; "><option selected="selected">&hearts; B&aacute;o Điện Tử</option><option value="http://4pvn.com.vn/Bao-Vnexpress-185-12.html">* B&aacute;o VNExpress</option><option value="http://4pvn.com.vn/Bao-Khoa-Hoc-177-12.html">* B&aacute;o Khoa Học</option><option value="http://4pvn.com.vn/Bao-Tuoi-tre-117-12.html">* B&aacute;o Tuổi Trẻ</option><option value="http://4pvn.com.vn/Bao-Thanh-Nien-116-12.html">* B&aacute;o Thanh Ni&ecirc;n</option><option value="http://4pvn.com.vn/Bao-Dan-Tri-127-12.html">* B&aacute;o D&acirc;n Tr&iacute;</option><option value="http://4pvn.com.vn/Bao-Gia-dinh-va-Xa-Hoi-175-12.html">* B&aacute;o Gia Đ&igrave;nh V&agrave; X&atilde; hội</option><option value="http://4pvn.com.vn/Bao-Kien-Thuc-176-12.html">* B&aacute;o Kiến Thức</option><option value="http://4pvn.com.vn/Bach-Khoa-Tri-Thuc-209-12.html">* B&aacute;ch Khoa Tri Thức</option></select>

* Dự báo thời tiết :
1. Chèn đoạn code này vào phần bài viết (bật viết mã html) :
<!-- Dự báo thời tiết VNEXPRESS--><iframe frameborder="0" height="285" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://muasamcangay.com/tool/weather/?size=524&amp;fsize=12&amp;bg=images/bg.png&amp;repeat=repeat-x&amp;r=1&amp;w=1&amp;g=1&amp;col=1&amp;d=0" width="524"></iframe><!-- /Dự báo thời tiết VNEXPRESS-->
* Code thay đổi hình ảnh :
1. Chèn đoạn code này vào phần bài viết (bật viết mã html) :
<script language="JavaScript1.1">
<!--
//Visit http://www.dynamicdrive.com for this scriptchỉ định khoảng cách giữa các slide (trong mili giây)
var slidespeed=5000
//specify images
var slideimages=new Array("http://4pvn.com.vn/img/Type/205.png","http://4pvn.com.vn/img/Type/208.png","http://4pvn.com.vn/img/Type/312.png")
//specify corresponding links
var slidelinks=new Array("http://4pvn.com.vn/%E2%99%A5-VAN-PHONG-PHAM-316-1.html","http://4pvn.com.vn/%E2%99%A5-VAN-GHEP-246-1.html","http://ntwood.vn")
var imageholder=new Array()
var ie55=window.createPopup
for (i=0;i<slideimages.length;i++){
imageholder[i]=new Image()
imageholder[i].src=slideimages[i]
}
function gotoshow(){
window.location=slidelinks[whichlink]
}
//-->
</script> <a href="javascript:gotoshow()"><img border="0" height="280" name="slide" src="http://4pvn.com.vn/img/Type/205.png" style="filter: progid:dximagetransform.microsoft.pixelate(maxsquare=15,duration=1)" width="644" /></a> <script language="JavaScript1.1">
<!--
var whichlink=0
var whichimage=0
var pixeldelay=(ie55)? document.images.slide.filters[0].duration*1000 : 0
function slideit(){
if (!document.images) return
if (ie55) document.images.slide.filters[0].apply()
document.images.slide.src=imageholder[whichimage].src
if (ie55) document.images.slide.filters[0].play()
whichlink=whichimage
whichimage=(whichimage<slideimages.length-1)? whichimage+1 : 0
setTimeout("slideit()",slidespeed+pixeldelay)
}
slideit()
//-->
</script>
* Code Pháo bông 1 :
1. Chèn đoạn code này vào phần bài viết (bật viết mã html) :

<script language="JavaScript1.2">

var Ymax=8; //MAX # OF PIXEL STEPS IN THE "X" DIRECTION
var Xmax=8; //MAX # OF PIXEL STEPS IN THE "Y" DIRECTION
var Tmax=10000; //MAX # OF MILLISECONDS BETWEEN PARAMETER CHANGES

//FLOATING IMAGE URLS FOR EACH IMAGE. ADD OR DELETE ENTRIES. KEEP ELEMENT NUMERICAL ORDER STARTING WITH "0" !!

var floatimages=new Array();

floatimages[0]='http://4pvn.com.vn/img/Type/193.gif';
floatimages[1]='http://4pvn.com.vn/img/Type/193.gif';
floatimages[2]='http://4pvn.com.vn/img/Type/193.gif';
floatimages[3]='http://4pvn.com.vn/img/Type/193.gif';

//*********DO NOT EDIT BELOW***********
var NS4 = (navigator.appName.indexOf("Netscape")>=0 && parseFloat(navigator.appVersion) >= 4 && parseFloat(navigator.appVersion) < 5)? true : false;
var IE4 = (document.all)? true : false;
var NS6 = (parseFloat(navigator.appVersion) >= 5 && navigator.appName.indexOf("Netscape")>=0 )? true: false;
var wind_w, wind_h, t='', IDs=new Array();
for(i=0; i<floatimages.length; i++){
t+=(NS4)?'<layer name="pic'+i+'" visibility="hide" width="10" height="10"><a href="javascript:hidebutterfly()">' : '<div id="pic'+i+'" style="position:absolute; visibility:hidden;width:10px; height:10px"><a href="javascript:hidebutterfly()">';
t+='<img src="'+floatimages[i]+'" name="p'+i+'" border="0">';
t+=(NS4)? '</a></layer>':'</a></div>';
}
document.write(t);

function moveimage(num){
if(getidleft(num)+IDs[num].W+IDs[num].Xstep >= wind_w+getscrollx())IDs[num].Xdir=false;
if(getidleft(num)-IDs[num].Xstep<=getscrollx())IDs[num].Xdir=true;
if(getidtop(num)+IDs[num].H+IDs[num].Ystep >= wind_h+getscrolly())IDs[num].Ydir=false;
if(getidtop(num)-IDs[num].Ystep<=getscrolly())IDs[num].Ydir=true;
moveidby(num, (IDs[num].Xdir)? IDs[num].Xstep : -IDs[num].Xstep , (IDs[num].Ydir)? IDs[num].Ystep: -IDs[num].Ystep);
}

function getnewprops(num){
IDs[num].Ydir=Math.floor(Math.random()*2)>0;
IDs[num].Xdir=Math.floor(Math.random()*2)>0;
IDs[num].Ystep=Math.ceil(Math.random()*Ymax);
IDs[num].Xstep=Math.ceil(Math.random()*Xmax)
setTimeout('getnewprops('+num+')', Math.floor(Math.random()*Tmax));
}

function getscrollx(){
if(NS4 || NS6)return window.pageXOffset;
if(IE4)return document.body.scrollLeft;
}

function getscrolly(){
if(NS4 || NS6)return window.pageYOffset;
if(IE4)return document.body.scrollTop;
}

function getid(name){
if(NS4)return document.layers[name];
if(IE4)return document.all[name];
if(NS6)return document.getElementById(name);
}

function moveidto(num,x,y){
if(NS4)IDs[num].moveTo(x,y);
if(IE4 || NS6){
IDs[num].style.left=x+'px';
IDs[num].style.top=y+'px';
}}

function getidleft(num){
if(NS4)return IDs[num].left;
if(IE4 || NS6)return parseInt(IDs[num].style.left);
}

function getidtop(num){
if(NS4)return IDs[num].top;
if(IE4 || NS6)return parseInt(IDs[num].style.top);
}

function moveidby(num,dx,dy){
if(NS4)IDs[num].moveBy(dx, dy);
if(IE4 || NS6){
IDs[num].style.left=(getidleft(num)+dx)+'px';
IDs[num].style.top=(getidtop(num)+dy)+'px';
}}

function getwindowwidth(){
if(NS4 || NS6)return window.innerWidth;
if(IE4)return document.body.clientWidth;
}

function getwindowheight(){
if(NS4 || NS6)return window.innerHeight;
if(IE4)return document.body.clientHeight;
}

function init(){
wind_w=getwindowwidth();
wind_h=getwindowheight();
for(i=0; i<floatimages.length; i++){
IDs[i]=getid('pic'+i);
if(NS4){
IDs[i].W=IDs[i].document.images["p"+i].width;
IDs[i].H=IDs[i].document.images["p"+i].height;
}
if(NS6 || IE4){
IDs[i].W=document.images["p"+i].width;
IDs[i].H=document.images["p"+i].height;
}
getnewprops(i);
moveidto(i , Math.floor(Math.random()*(wind_w-IDs[i].W)), Math.floor(Math.random()*(wind_h-IDs[i].H)));
if(NS4)IDs[i].visibility = "show";
if(IE4 || NS6)IDs[i].style.visibility = "visible";
startfly=setInterval('moveimage('+i+')',Math.floor(Math.random()*100)+100);
}}

function hidebutterfly(){
for(i=0; i<floatimages.length; i++){
if (IE4)
eval("document.all.pic"+i+".style.visibility='hidden'")
else if (NS6)
document.getElementById("pic"+i).style.visibility='hidden'
else if (NS4)
eval("document.pic"+i+".visibility='hide'")
clearInterval(startfly)
}
}

if (NS4||NS6||IE4){
window.onload=init;
window.onresize=function(){ wind_w=getwindowwidth(); wind_h=getwindowheight(); }
}

</script>

* Code treo banner góc trái co dãn theo màn hình

Chèn đoạn code này vào web :

<style type="text/css">
@media only screen and (min-width:1240px) {
#stickynotephai {
border: 5px solid #131e31;
position: fixed;
top: 75px;
left: 15px;
height: auto;
}
.stickynotePhai {
display: block;
}
}</style>
<div class="stickynotephai" id="stickynotephai">
<script type="text/javascript">
// Banner Rotation Script by Bloggerism
var ban = new Array();
var link = new Array();
var index = 0;
ban[0] = new Image();
ban[0].src = "http://ntwood.vn/img/Type/156.png";
link[0] = "http://ntwood.vn/%E2%99%A5-SAN-PHAM-349-1.html";
ban[1] = new Image();
ban[1].src = "http://ntwood.vn/img/Type/157.png";
link[1] = "http://ntwood.vn/%E2%99%A5-SAN-PHAM-349-1.html";

index = Math.random() * (ban.length);
index = Math.floor(index);
function rotator()
{if (index == ban.length) index = 0;
if (document.images) {
document.images.rotation.src = ban[index].src;
}
else {
document.getElementById('rotation').src=ban[index].src;
}
index++;
setTimeout('rotator()',3000);
}
function go() {window.open(link[index-1]);}
</script> <img id="rotation" onclick="go();" src="" style="cursor:pointer;" /> <script type="text/javascript">rotator();</script></div>

* Code chèn truyện cười vào web

Chèn đoạn code này vào web :
<iframe frameborder="1" height="300" src="http://www.luudiachiweb.com/truyencuoi.htm" width="180"></iframe>

* Code âm lịch

Chèn đoạn code này vào web :
<iframe align="left" frameborder="0" height="200" name="CurentMonth" scrolling="no" src="http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/JavaScript/current_month.html" width="180"></iframe>
Các tin khác